රුසියානු හමුදාවට පොලව යට වැළලී තිබී හමුවූ සුට්කේසයේ තිබුන දේවල් මෙන්න තාම බඩු හොදට තියනවා

0
250

රුසියානු හමුදාවට පොලව යට වැළලී තිබී හමුවූ සුට්කේසයේ තිබුන දේවල් මෙන්න තාම බඩු හොදට තියනවා

මහා පොලවේ වැළලී ඇති දේවල් කෙතරම්ද කිවොතින් එහි වැළලී නොමැති දෙයක් නැත්තා සේය.සමහරක් විට ඔබ සිටගෙන සිටින ස්ථානයේ පොලව යටත් කුමක් හෝ වැළලී තිබෙනවා වෙන්නට පුළුවන්.අද කතාව ගෙන එන්නේ මෙසේ රුසියාවේ පොලව යට වැළලී තිබුණු සුට්කේසයක් පිලිබඳවයි.

රුසියාවේ Nevsky Pyatachok ප්‍රදේශයේ පොලව යට තිබී අපුරු දෙයක් හමුවූවා. ඒ සුට්කේසයක්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here