නවසිලන්තයෙන් පිටුවහල් කරන්න ගිය ලංකාවේ පවුලක් වෙනුවෙන් එරට වැසියෝ පාරට බහි

0
209

එකමුතුකම අපි එක එක කතන්දර වලින් අහල තිබුනට වර්තමාන සමාජයේ ගැටුළුවක් ආවම ගමම එකමුතුව වැඩ කරන ආකාරයක් අපිට දකින්නට ඉතාමත් අඩුයි. අපි මේ කියන්න යන සිදුවීම වෙලා තියෙන්න නවසීලන්තයේ නවසීලන්තයේ අවුරුදු 7ක් තිස්සේ පදිංචිව සිටි පවුලක් වීසා ගැටළුවක් නිසා එරටින් පිටුවහල් කරන්න ගිහින්.

එයට විරුද්ධව ඔවුන් පදිංචිව සිටි ගමේ මිනිසුන් සියල්ල පාරට බැස්සා සියල්ලන්වම එකමුතුව උද්ඝෝෂණය කරන්නට පටන්ගත්තා. වැඩි විස්තර සහ ඡායරූප සහිත වීඩියෝව පහතින්

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here